skip to Main Content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, teambuilding, organisatie-advisering, coaching, begeleiding of andere werkzaamheden tussen Maxwise en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag

Onze offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Wij zullen de door ons te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens planning te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij onze werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

4. Deelname Trainingen en workshops

 1. Maxwise heeft het recht een deelnemer de( verdere) deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend, indien de deelnemer:
  a. niet (tijdig) zijn of haar vragenlijst heeft ingeleverd bij Maxwise.
  b. ondanks herhaaldelijke verzoeken van Maxwise weigert (schriftelijk) antwoord te geven op vragen uit de vragenlijst.
  c. tijdens de training herhaaldelijk storend gedrag vertoond, zulks ter beoordeling van Maxwise. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde.
 2. Maxwise kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

5. Locatie

 1. Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door Maxwise te stellen eisen.
 2. Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd.
 3. De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.

6. Honoraria, prijzen en verblijfskosten trainingen en workshops

 1. Voor trainingen en workshops gelden de tussen de opdrachtgever en Maxwise schriftelijke overeengekomen honoraria en prijzen.
 2. Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de opdrachtgever niet van zijn aangegane verplichtingen.
 3. De verblijfskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die door de trainingslocatie aan Maxwise in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

7. Annulering en uitstel trainingen en workshops

 1. Indien door (toedoen van) de opdrachtgever/deelnemer de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever /deelnemer de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
  a. Annulering of uitstel twee maanden of meer voor aanvangsdatum: 50%
  b. Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75%
  c. Annulering of uitstel binnen twee weken voor aanvangsdatum: 100%
 2. Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd bovenop de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
 3. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Maxwise berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.
 4. Indien Maxwise de training niet kan uitvoeren op de geplande data door ziekte van de trainer(s) of anderszins overmacht, zal in overleg met de opdrachtgever/deelnemer zo spoedig mogelijk alternatieve data worden bepaald. Opdrachtgever/deelnemer heeft geen recht op restitutie of (schade-)vergoeding.
 5. Indien een deelnemer aan een training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan een vervangende deelnemer deelnemen. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
 7. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg met Maxwise kan hij aan een volgend soortgelijke workshop of training deelnemen, zonder opnieuw het honorarium aan Maxwise verschuldigd te zijn. De eventuele verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

8. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 2. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 3. Indien betaling achterwege blijft, kan Maxwise met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
 4. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

9. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Maxwise dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Maxwise de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien een training die reeds van start is gegaan tussentijds door de opdrachtgever wordt beëindigd, heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie of (schade)vergoeding.
 3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft Maxwise vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies recht op compensatie.
 4. Maxwise behoudt aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige intake- evaluatie- en observatieverslagen c.q. aviezen van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 5. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11. Intellectueel eigendom

 1. Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven ons eigendom. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen toestemming.
 2. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht.
 3. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Aansprakelijkheid

 1. Maxwise is nimmer aansprakelijk voor (neven-)effecten van de uitgevoerde opdracht, voor zover deze niet het gevolg zijn van onzorgvuldigheid.
 2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het  honorarium dat Maxwise voor de opdracht heeft ontvangen.
 3. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
 4. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

13. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam.

Back To Top